Mobiliteit

We ijveren voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. We volgen het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Vooral stappen biedt kansen tot sociale interactie. Met nieuwe, aangename, voetgangersvriendelijke omgevingen creëren we ontmoetingsplaatsen voor mensen. Voor korte verplaatsingen blijft de fiets het duurzaamste vervoermiddel. We bouwen dan ook een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert.

De komst van de elektrische fiets, speedpedelecs en bakfietsen maken dat de fiets in de toekomst voor een groter percentage van het woon-werkverkeer en het vrijetijdsverkeer zal gebruikt worden. Bovendien willen we dat onze gemeente een gezonde gemeente is en blijft en zullen we ook het recreatieve fietsen verder ondersteunen. Onze gemeente was in het verleden een wielergemeente en moet er opnieuw één worden. We hadden en hebben wielerkampioenen. Zij kunnen opnieuw een voortrekkersrol spelen.

Onze gemeente is een grote uitgestrekte gemeente, daarom moet er ook ingezet worden op openbaar vervoer. We hebben ons fors verzet tegen het besparingsplan van de Lijn in onze regio. Deze legislatuur hebben we met tal van middenveldorganisaties en vrijwilligers een alternatief en een realistisch en betaalbaar aanbod uitgewerkt. Zo is het onaanvaardbaar dat men vanuit sommige deelgemeenten en deelkernen eigenlijk niet meer in het centrum geraakt.

Helaas vonden onze voorstellen tot op heden weinig gehoor  bij de nieuw opgerichte Vervoersregio’s, de LIJN en hogere overheden. We willen dat men rekening houdt met onze realistische vragen. In tussentijd willen we zelfs met eigen gemeentelijke middelen ervoor zorgen dat er opnieuw volwaardig openbaar vervoer komt in Schriek, Grootlo, Booischot, Pijpelheide en Heist-Goor. Ook voor Wiekevorst wensen we reguliere verbindingen per uur.

 

Voetpadenbeleid

We zijn deze legislatuur gestart met een programma om de voetpaden rond scholen te herwaarderen. We geloven immers dat het aanbieden van mooie voetpaden rond scholen ouders er zal toe aanzetten om hun kinderen meer te voet laten gaan. Ook aan gemeenschapsvoorzieningen willen we dat bij voorkeur ruime voetpaden worden aangelegd.

We stellen ook vast dat onze gemeente tal van woonwijken kent die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn aangelegd. Toen werd er amper aandacht besteed aan voetgangers en fietsers, omdat men er toen vanuit ging dat alle verplaatsingen met de personenwagen zouden verlopen.

Vandaag verplaatsen mensen zich meer en meer anders. Daarom zijn we in de Rashoevewijk reeds gestart met een project om voetpaden te herwaarderen. Andere woonwijken moeten volgen.

Ook in verdichtingsprojecten willen we doorsteken maken die het wandelen opnieuw aangenaam moeten maken.

 

Fietspaden

Een studie van 10 jaar geleden aangaande de kwaliteit van fietspaden in onze gemeente wees uit dat de kwaliteit van een aantal fietspaden ronduit slecht was. Deze studie bevestigde het aanvoelen van een groot aantal fietsers.

Daarom hebben we de voorbije legislatuur fors ingezet op het verbeteren van fietspaden en het herinrichten van dorpskernen. De doelstelling was en is dat we via een spinnenwebstructuur alle deelkernen met het centrum en met mekaar verbinden. Zo werd Itegem heringericht en is Wiekevorst in uitvoering. De Pijpelstraat en de Heist-Goorstraat kregen een nieuw fietspad. De Lostraat heeft twee comfortabel fietspaden en de Kwadenplasstraat werd geknipt voor auto’s zodat fietsers meer ruimte krijgen. De Brederstraat en omliggende straten worden heraangelegd met meer aandacht voor de fietsers.

De Bergstraat werd eveneens hersteld zodat het fietscomfort verbeterde.

Maar we hadden veel meer willen doen. De studies en subsidies voor de Herentalsesteenweg en de Westerlosesteenweg zijn afgerond. Hoewel de werken vertraging hebben opgelopen, zullen ze worden uitgevoerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat vrijliggende fietspaden veel veiliger zijn. Indien dit niet kan door plaatsgebrek kan een fietssuggestiestrook een oplossing zijn. Daarom willen we de volgende legislatuur de bestaande opnieuw maken / schilderen. Zodat de automobilist ook weet dat fietsers deel uitmaken van het baanvak en ze dus extra voorzichtig moeten zijn.

De laatste jaren hebben we ook tal van fietsstraten gemaakt. (Dulft, Oude Liersebaan, Sint Jozefstraat, Pluishoekstraat, H.Hartstraat, Biekorfstraat, E. Goossensstraat, Hof van Riemenstraat, …).

Deze straten geven fietsers meer zichtbaarheid. Hoewel er in sommige straten nog gezondigd wordt tegen het voorbijsteken van fietsers, zijn we ervan overtuigd dat fietsstraten ook voor een mentaliteitsverandering zullen zorgen.

Hoewel we als gemeente de coördinatie van het fietspad langs de N 10 op ons genomen hebben en om de twee maanden vergaderen met het Vlaamse Gewest en de buurgemeenten, ligt het fietspad naast de N 10 er nog steeds niet. We hebben evenwel een goedgekeurd dossier en de onteigeningen verlopen volgens de geactualiseerde schatting. We beseffen dat dit dossier het grootse, het duurste  en moeilijkste openbaar werk zal zijn in de geschiedenis van onze gemeente, maar we willen dat het nu wel start in 2020. De voorziene kostprijs van 20 miljoen euro wordt gelukkig grotendeels gedragen door de Vlaamse overheid.

Verder hebben we deze legislatuur een akkoord onderhandeld met de provincie. Zij zullen de fiets-o-strade naast de spoorweg aanleggen en grotendeels betalen. Ook de onteigeningskosten zullen ten laste van de provincie zijn.

Naast de aanleg van nieuwe fietspaden is ook het onderhoud van bestaande fietspaden essentieel.

Een aantal wegen zullen indien nodig overbrugd of ondertunneld worden om het fietsen veiliger te maken. We denken hier vooral aan fietsroutes die door scholieren worden gebruikt.  Belangrijk is natuurlijk dat dit ook netjes onderhouden wordt en geen vuilbelt wordt.

Bij elke herinrichting van dorpskernen gaat er extra aandacht naar fietsers en voetgangers.

 

Trage Wegen

Door het steeds drukker wordend verkeer, zullen we verder moeten investeren in het opnieuw open maken van oude Miswegen en Trage Wegen.

Er werden reeds plannen voor Itegem en Wiekevorst gemaakt. De uitvoering is echter nog onvoldoende en zal een hogere prioriteit moeten kennen in de volgende legislatuur. Ook moeten de projecten voor Booischot, Pijpelheide en Schriek resulteren in opengemaakte verbindingen.

 

Openbaar vervoer

Door de besparingen  van de Vlaamse regering bij de Lijn, zijn er in onze in onze regio heel wat busverbindingen verdwenen. Sommige bussen rijden alleen ’s morgens en ’s avonds. Daarom zullen we zelf een bus naar het zuiden van onze gemeente inleggen zodat Heist-Goor, Schriek, Grootlo, Pijpelheide en Booischot opnieuw op een reguliere dienstverlening en verbinding met het centrum zullen kunnen rekenen.

We blijven de Minder Mobielen Centrale via het OCMW ondersteunen. De Minder Mobielen Centrale bestaat uit vrijwilligers die vervoer voorzien voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De vrijwilligers gebruiken hun eigen wagen en krijgen hiervoor een onkostenvergoeding.

Mobiliteit is immers een belangrijk element voor de levenskwaliteit. Het helpt mensen uit hun isolement.

Wat de trein betreft hopen we dat de NMBS niet zal besparen op het treinaanbod in onze gemeente. We denken trouwens dat het aantal opstappende reizigers zowel in het station van Heist-op-den-Berg als in Booischot verder zal stijgen.

Dit maakt dat er extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen zullen moeten gezocht worden. Ook denken we dat er een nieuwe voetgangerstunnel  moet komen. Dit kan door de verlenging van de bestaande tunnel onder spoor 1 en 2.

Sinds deze legislatuur heeft het station van Heist-op-den-Berg deelfietsen (blue bikes) en is er zopas een fietspunt ingehuldigd. Dit om de combinatie trein en fiets te promoten en aan te moedigen.  Sinds de start van het systeem, nu twee jaar geleden, blijven uitleningen stijgen.  Om in deze trend verder te gaan willen we bedrijven meer aansporen om hun werknemers bewust te maken van deze combinatie trein/fiets.

Bij evaluatie van het blue bike project zullen we ook bekijken of we blue bikes kunnen installeren aan het station van Booischot.

 

Privaat vervoer

Doorstroming

Onze gemeente heeft een aantal verkeersslagaders die in principe voor de doorstroming van het doorgaande verkeer zouden moeten zorgen. Zo zijn de N 10 en de N 15 wegen die vlot verkeer zouden moeten toelaten . Helaas zijn ze zeker in de spits niet filevrij. Hierdoor worden tal van sluipwegen genomen. Daarom zal het kruislings afslaan ontmoedigd worden.

 

Eénrichtingsverkeer

Ook in de deelgemeenten moeten we veel actiever werken met éénrichtingsstraten als instrument om verkeer te begeleiden. Wel moeten we de nodige verkeersremmers aanbrengen zodat de snelheid in deze straten niet zal toenemen.

 

Verkeerszones

We zijn voorstander om te werken met 3 zones: 30 – 50 – 70. Rond scholen moet er een variabele zone 30 zijn rond de uren wanneer de kinderen in de school toekomen en deze verlaten. Ook in een aantal erfpachten kan er een zone 30 worden ingesteld.

Daarnaast dient er gewerkt te worden met een zone 50 in woonkernen. Belangrijk is dat de overgang tussen een zone 70 en zone 50 goed aangegeven is.

We zijn ervan overtuigd dat poorteffecten remmend werken. Maar we moeten de bestaande verkeerspoorten evalueren. Want een aantal poorten geven het omgekeerd effect. Sommige automobilisten drijven nog vlug de snelheid op en veroorzaken zo meer onveiligheid.

 

Parkeerbeleid

Op dit moment is er reeds in het centrum van onze gemeente een uitgestrekte blauwe zone. Hier kunnen bezoekers beperkt parkeren en bewoners via een bewonerskaart onbeperkt. Dit geeft een grotere capaciteit voor de bewoners.

We hebben deze legislatuur ook het aantal randparkings fel uit gebreid. Er is met  de parking Hof van Riemen en met de parking Vlinderstraat een grote uitbreiding geweest van het onbeperkt parkeren.

Door het stijgend aantal gebruikers van de trein in het station van Heist-op-den-Berg zien we dat de parkings aan het station onvoldoende zijn. We zullen hier verder moeten bekijken hoe het aantal parkings kan uitgebreid worden, in samenspraak met de NMBS. In een volgende fase zal onderzocht worden of een ondergrondse parking aan het cultuurcentrum rendabel is. Indien dit zo is, eventueel door het nemen van omkaderingsmaatregelen, zullen we niet twijfelen om een ondergrondse parking te bouwen. Hierdoor kan men een echte pleinfunctie geven aan het cultuurplein.

Ook in de deelgemeente willen we randparkings inrichten.  Zo verzekeren we de handelszaken in deze kernen een toekomst en verminderen we de druk op de omliggende straten.

 

Geluidsarme banen

We hebben in onze gemeente nog een aantal oude betonbanen. Deze willen we vervangen door asfalt. Dit zou tot minder hinder moeten leiden voor de omwonenden.

 

Elektrische laadinfrastructuur

Waarschijnlijk zullen er in de toekomst meer en meer elektrische wagens komen. Daarom moeten we ook zien dat er voldoende elektrische laadinfrastructuur is.

 

Tonnagebeperking en logistieke kaart voor vrachtwagens

Door de tolheffing voor vrachtwagens op gewestwegen zoals de N 10 is het aantal vrachtwagens in dorpskernen sterk gestegen. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van de bewoners en vooral voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt er ook veel infrastructuur stukgereden.

Daarom willen we veel meer controle op tonnagebeperkingen via cameratoezicht.

Maar we willen ook samen met de transportsector routes uitwerken waar er nog wel vrachtwagens kunnen rijden.

 

Verkeersveiligheid

Door het drukkere verkeer zal de vraag naar meer verkeersveiligheid nog verder stijgen. Daarom maken we hier opnieuw een prioriteit van. Er zullen infrastructurele ingrepen gebeuren. Dit kan gaan van wegversmallingen, het plaatsen van rijbaankussens en andere ingrepen.

Ook zullen we snelheidscamera’s plaatsen om de snelheid effectief af te dwingen.

Bovendien zullen we een aantal gevaarlijke kruispunten herinrichten zodat de verkeersveiligheid zal verhogen.

 

Deelmobiliteit sharing is caring

Deze legislatuur hebben wij ook als landelijke gemeente fors ingezet op deelmobiliteit. Aan het station zijn de blue bike fietsen er gekomen en ook het autodeelplatform Cambio deed zijn intrede in Heist-op-den-Berg. Dit was een gedurfde keuze voor een landelijke gemeente.  Maar de eerste resultaten zijn alvast zeer positief!

Het is nu de bedoeling de deelsystemen verder te promoten zodat mensen  in onze gemeente die geen wagen hebben of de wagen maar weinig gebruiken de stap kunnen zetten naar autodelen. Maar evengoed voor mensen die Heist-op-den-Berg bezoeken kan dit een extra troef zijn om niet met de eigen wagen te komen.

 

Blijven investeren in wegen

We willen elk jaar investeren in het onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Samen met de nutsmaatschappijen maken we een meerjarenplan van de uit te voeren werken. Hier willen we dat de effectieve realisatiegraad verhoogd. De plannen moeten dus realistisch zijn.

 

Dorpskernen verder vernieuwen

Itegem werd reeds in een nieuw kleedje gestoken. In Wiekevorst zijn de werken nog bezig, maar het resultaat zal er mogen zijn. De volgende jaren hopen we dat we kunnen starten met de heraanleg van Pijpelheide. Dit zal afhankelijk zijn van de rioleringswerken.

De volgende jaren willen we dat de Oostelijke Rondweg aangelegd wordt. We starten met een rotonde aan de Broekstraat en zullen zo de verbinding maken naar de Westerlosesteenweg. Voor de financiering van dit project proberen we ook bovenlokale middelen los te krijgen.Maar we willen zo snel als mogelijk starten, want de Rondweg is essentieel om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren.