Jeugd

Jeugd- en Jongerenbeleid

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Later staan zij in voor ons én voor hun eigen kinderen. Investeren in een gelukkige, creatieve jeugd is daarom de motor van vooruitgang. Alleen als we onze kinderen en waar ze goed in zijn waarderen, kunnen ze hun plaats vinden in onze gemeenschap, ons allemaal iets teruggeven en gelukkige volwassenen worden.

De jeugdraad zal een blijvende partner zijn in de uitwerking van het jeugdbeleid.

 

Speel- en sportbeleid

Oudere generaties hadden vaak het meeste spelplezier als ze konden spelen in de vrije natuur, in bossen en in weides. Door de verdichting zijn deze al te vaak verdwenen. Daarom willen we opnieuw inzetten in groene ruimten nabij verdichte kernen. Samen met de Bosgroep Zuiderkempen vzw zullen we enkele Speelbossen openstellen.

We erkennen de nood aan groene speelpleintjes die centraal gelegen zijn, ook in de verschillende deelgemeenten.

Op ruimtelijk vlak zullen we meer straten inrichten als een woonerf. Dit maakt dat het gemotoriseerd verkeer hier maximaal 20 km/u mag rijden. Zo worden speelstraten permanenten wordt de ruimte terug aan de bewoners en specifiek aan de kinderen gegeven.

Voor kleine kinderen zullen we investeren in de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes. Voor de iets oudere jeugd denken we aan de renovatie van het bestaande skatepark en een bijkomend skatepark en een BMX-terrein.

Bij de aanleg van deze speelpleintjes willen we ook infrastructuur voorzien voor senioren, zoals een petanquebaan. We willen dat de verschillende generaties samen kunnen genieten van hun vrije tijd.

Hoewel er reeds een groot aantal activiteiten voor kinderen en jongeren door de gemeentelijke diensten worden georganiseerd, stellen we vast dat er nog een tekort is.

Daarom willen we tijdens de vakanties het aanbod aan activiteiten nog verder uitbreiden. We stellen vast dat niet alle ouders hun kinderen kunnen inschrijven op uitstappen of op de reguliere werking van het speelplein. Door de stijging van het aantal inwoners moeten we dus de capaciteit van het speelplein en de andere activiteiten uitbreiden. Zo ook voor de Speelkoffer die tijdens de vakanties in de verschillende buurten komt.

Verder moet er nagedacht worden over een betere bereikbaarheid van het Speelplein. Hiervoor kunnen mogelijk de bussen van de lagere scholen ingezet worden om kinderen ’s morgens op te halen en naar het Speelplein te brengen en ze ’s avonds weer naar huis te vervoeren.

We willen er ook voor zorgen dat jongeren die niet zo snel naar reguliere jeugdverenigingen zoals Chiro en Scouts gaan, toch aansluiting vinden bij deze organisaties. Sociale barrières die deze aansluiting verhinderen moeten worden weggewerkt. Daarom zullen we ook met de verschillende Chiro’s en Scouts bekijken hoe we toch iedereen naar de jeugdbeweging krijgen. Want kinderen die leven in kansarmoede moeten absoluut uit hun isolement worden gehaald. Zij kiezen dit immers NIET zelf. Het nog beter bekend maken van de vrijetijdskaart en eventuele materiële steun bij sommige aankopen, moeten ervoor zorgen dat de financiële drempels wegvallen.

In het kader van een diversiteitsbeleidop het terrein moeten zoveel mogelijk activiteiten ook open staan en toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren met een handicap. Tal van jeugd – en sportorganisaties hebben trouwens reeds een G-werking.

De sportclubs met een jeugdwerking zullen verder ondersteund worden. Bovendien willen we de administratieve last voor de aanvraag van subsidies verminderen.

Een aantal jeugdverenigingen verhuren hun lokalen. Er zijn evenwel problemen om voldoende vrijwilligers te vinden om te poetsen of het kleine onderhoud te verzorgen. Daarom denken we dat er binnen de gemeentelijke diensten bijkomend personeel kan worden aangeworven dat vervolgens tegen kostprijs deze taken kan uitvoeren.

 

Kinderopvang

Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen. Ondanks de investeringen tijdens deze legislatuur zitten we nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde. Daarom moet er in elke deelgemeente voldoende en betaalbaar aanbod komen.

De uitbreiding van het aantal plaatsen willen op een vernieuwende manier realiseren en dit zonder taboes. Zo willen we een project starten waar zelfstandige opvangouders samen opbepaalde locaties kinderopvang organiseren. Voor mensen die nu reeds opvangouder zijn, vinden we trouwens dat het sociaal statuut zou moeten verbeteren. Maar dit is een taak voor de bovenlokale overheid.

Ook denken we dat er een proefproject moet gestart worden in een Woonzorgcentrum. Zo willen we de schotten tussen oud en jong wegnemen en meer activiteiten in hetWZC krijgen, maar ook de bestaande infrastructuur beter benutten.

Daarnaast moeten we samen met de scholen kijken naar de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang. Waar mogelijk moeten lokalen en andere schoolinfrastructuur samen gebruikt kunnen worden.

In het ‘Huis van het kind’organiseren we op een laagdrempelige wijze informatiepunten waar ouders terecht kunnen voor al hun vragen rond opvoeding.

 

Fuifbeleid - nachtbussen - Hestival

We geloven in een fuifbeleid onder de Kerktoren. Het bouwen van een grote fuifzaal in een industriepark is niet ons model. We vinden niet dat we jongeren moeten wegstoppen.Helaas zien we dat een aantal zalen niet meer verhuurd worden voor fuiven. Samen met de jeugddienst en de jongeren zelf moeten er afspraken worden uitgewerkt die fuiven onder de Kerktoren weer mogelijk moeten maken.

Voor populaire evenementen zoals de Heistse Braderij, Hestival en de Nieuwjaarsnacht willen we samen met de organisatoren nachtbussen inzetten. Zo geraken mensen met een glaasje op veilig thuis.

Hestival, ons gemeentelijk festival, moet onverkort gesteund blijven. Zo willen we een 1 euro financiering vanuit gemeentelijke middelen garanderen. Een gratis gemeentelijk festival is voor ons een must. Niet alle jongeren hebben immers de middelen om naar Tomorrowland of Werchter te gaan. Bovendien is Hestival een uithangbord van onze gemeente en dus één van de meer zichtbare tools van onze city-marketing.

 

Plaatsen creëren waar jongeren mogen “chillen”

We zorgen voor plekken waar jongeren mogen “chillen”. In tegenstelling tot sommige besturen die geluidstonen willen inzetten om jongeren te verjagen, willen we aandacht geven aan alle vormen van jeugdcultuur. Zo zien we dat jongeren vaak op een bankje willen zitten en tegelijkertijd met hun smartphonespelen.

Ook blijven we inzetten om samen met de scholen spijbelen, schooluitval en druggebruik bij scholieren aan te pakken. Dit mag geen taboe zijn. Want door hierover te zwijgen, wordt niemand geholpen. De jeugddienst, preventiedienst en dienst welzijn spelen hier een belangrijke rol. Oplossingen bieden doen we samen.

We steunen trouwens de vraag van artsen en de jeugdraad om een preventief beleid rond SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen ) uit te werken. Ook hier is het beter om maatregelen te nemen, dan uit schaamte niets te doen.

 

Participatie bij het beleid

Als beleidsvoerders mogen we niet de fout maken om te beslissen over de hoofden van de jongeren heen.

Daarom zal de jeugdraad / HOTH crew het inspraakplatform bij uitstek zijn. Hoewel de Vlaamse overheid een jeugdraad niet meer verplicht en financieel ondersteunt, zullen wij dit wel blijven doen.

Maar het is niet altijd makkelijk om jongeren op een georganiseerde manier hun mening te laten ventileren. Daarom moeten we op een interactieve manier met de verschillende jongerenorganisaties, maar ook met individuele jongeren een samenwerking op poten zetten.

Het aanbod dat er voor jongeren in onze gemeente is, moet trouwens ook via een bruisende webpagina kenbaar gemaakt worden.