Sociaal beleid en armoedebeleid

Van lokaal sociaal beleid, naar sociaal lokaal beleid

We zijn ervan overtuigd dat de gemeente, zoals opgenomen in het nieuwe decreet ‘lokaal sociaal beleid’, een regisseursfunctie heeft en telkens in samenwerking met andere partners sterk moet inzetten op publieke zorg. Concreet uit zich dat in een een sterk openbaar rustoord, een geïntegreerd breed onthaal, degelijke kinderopvang, maximale armoedebestrijding,  aanpakken van de schuldenindustrie, inzetten op sociale tewerkstelling, lokaal gezondheidsbeleid, gezondheidszorg, beleid voor personen met een handicap, open sociaal huis, Holebi- en Transgenderbeleid,…

Door de gerealiseerde integratie van de OCMW-dienstverlening binnen de gemeentelijke structuren zullen we  in al onze diensten meer aandacht hebben voor een goed sociaal beleid waardoor  we mensen met specifieke problemen die al met zeer uiteenlopende zaken geconfronteerd worden, nog beter kunnen helpen. Door dit sociaal lokaal beleid wordt ‘zorg’ in onze gemeente toegankelijk voor iedereen.

 

Een sterk openbaar rustoord

We worden allemaal oud en de kans is groot dat we ook zorgbehoevend worden. In ons hoofdstuk over senioren pleiten we daarom voor een sterk openbaar rustoord. Een oord waar de ligdagprijs gedrukt kan worden zodat die nooit uitstijgt boven het pensioen van de bewoner. Dat zal ook zijn invloed hebben op de andere rustoorden in onze gemeente. Natuurlijk weten we dat de bovenlokale overheid hiervoor de eerste stappen zal moeten zetten.

Bovendien willen we in de rustoordsector projecten kunnen opstarten die mogelijk niet onmiddellijk rendabel zijn, maar waarmee we de dienstverlening  en de leefkwaliteit van de rustoordbewoners verbeteren. Een publiek rusthuis staat daarom uiteraard  open voor iedereen. Ongeacht geloof, afkomst, geslacht, …

 

Onderlinge samenwerking met verschillende instanties en organisaties

We willen dat de gemeente zorgt voor een Geïntegreerd Breed Onthaal en dus nauw samenwerkt met de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, de Centrale voor Algemeen Welzijn en het OCMW.

Bovendien wensen wij optimaal samen te werken met organisaties en instanties die met hun ervaring in het werkveld mee kunnen werken aan een sterk sociaal beleid. Zonder volledigheid na te streven, denken we hier bijv. aan o.a. vzw Den Draai en Geklap waar (kans)armen het woord nemen. We denken daarbij ook aan o.a. vzw Arktos die werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Maar we denken ook dat  het beleid rond wonen, juridische bijstand en schuldbemiddeling aan het netwerk moet toegevoegd worden.

 

Bouwen aan kinderopvang en investeren in de toekomst

Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen. Ondanks de investeringen tijdens voorbije legislatuur zitten we nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde. Daarom moet er in elke deelgemeente voldoende en betaalbaar aanbod zijn. Als gemeentebestuur willen we een structureel overleg met alle aanbieders van kinderopvang en met individuele onthaalouders.

De uitbreiding van het aantal plaatsen willen we op een vernieuwende manier realiseren en zonder taboes. Zo willen we een project starten waar zelfstandige opvangouders samen op een bepaalde locatie kinderopvang organiseren: een groepsopvang van samenwerkende onthaalouders. Onthaalouders hebben een apart sociaal statuut maar dat mag een samenwerking tussen hen en een erkende kinderopvang niet in de weg staan. Een samenwerking kan immers voor alle partijen voordelig zijn omdat zo een betere verhouding tussen werk en privéwoning gecreëerd kan worden en men mogelijk specifieke vereisten en kosten voor onthaal kan delen.

Om zowel ouderenzorg als kinderopvang optimaal uit te bouwen willen we starten met een proefproject in een Woonzorgcentrum waar activiteiten worden uitgewerkt die zowel voor jong als oud een meerwaarde creëren. Op die manier halen we de schotten tussen jong en oud weg en creëren we meer “begankenis” in het WZC. Bovendien wordt daardoor de infrastructuur (bijv. de keuken) van het WZC optimaal benut.

Ook de voor- en naschoolse kinderopvang moeten waar mogelijk geïntegreerd geraken in de scholen zelf waardoor lokalen samen gebruikt kunnen worden.

We blijven eveneens inzetten op kinderopvang tijdens de schoolvakanties bij jeugd en sportdienst

Tenslotte willen we in het huis van het kind een plaats waar alle diensten die werken rond kind- en jeugdbeleid gebundeld worden.

 

Armoede aanpakken

Onze gemeente scoort in de recentste stadsmonitor in alle categorieën (ouderen, jongeren, kinderen, volwassenen, …) vrij goed op armoede. Toch is er nog geen reden om te juichen. Het aantal armen stijgt zowel in Vlaanderen als in Heist-op-den-Berg jaarlijks. Zo is kansarmoede in onze gemeente van 3,1% in 2009 gestegen naar 8,8% in 2016. Daarbij zien we nog dat niet alle mensen die hulp nodig hebben worden bereikt.

We zoeken daarom naar manieren om bijv. met buddy’s de kansarmoede in Heist-op-den-Berg te verminderen. Mensen in kansarmoede zijn vaak mensen die omwille van persoonlijke problematieken niet de kans krijgen om uit de armoede te geraken.

Vzw Armen Tekort bewijst o.a. in Antwerpen dat armoede te bestrijden is. Het buddyproject koppelt kansarmen aan kansrijke vrijwilligers gecoacht door hulpverleners. Dit project is gericht op gelijkwaardigheid, eigenwaarde en sociale netwerkversterking.

We geloven dan ook dat je beter samen met de mensen iets uitwerkt dan dat je voor hen iets uitwerkt.

 

Kinderarmoede aanpakken

Meer en meer kinderen in Vlaanderen, maar ook in onze gemeente, groeien op in armoede. Dit is eigenlijk onaanvaardbaar. Daarom willen we kinderarmoede zo snel als mogelijk detecteren.We moeten samen met andere organisaties de mogelijke kinderarmoede onmiddellijk in kaart brengen. Met respect voor de privacy van de jonge ouders moet er, indien dat noodzakelijk is, hulp kunnen geboden worden. Dit kan met behulp van een vragenlijst of zelfs een persoonlijk bezoekje.

Daarenboven willen we kinderopvang stimuleren bij arme gezinnen omdat ervaring leert dat kinderen die naar de opvang gaan, sneller cognitieve en sociale vaardigheden leren. We willen daarom kinderopvang voor kansarme kinderen 1 dag in de week gratis maken.

We willen absoluut GEEN lege brooddozen! Samen met de scholen willen we dit probleem in kaart brengen en oplossen. Dit kan o.a. door gezonde en duurzame maaltijden en/of warme soep op school beschikbaar te maken voor elk kind. Soepbedeling in onze basisscholen maar ook in onze secundaire scholen moet mogelijk gemaakt worden. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid én de provincie die dezelfde doelstelling nastreven, moet onze gemeente i.s.m. sociale organisaties een goed draaiende soepbedeling uitwerken.

Niet alleen de kleinere kinderen uit kansarme gezinnen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. We moeten evenzeer inzetten op het welzijn van onze jongeren die vaak geconfronteerd worden met diverse (financiële) beperkingen waardoor ze niet kunnen/mogen deelnemen aan het sociaal leven. Hierdoor geraken ze vaak sociaal geïsoleerd waardoor het moeilijker en moeilijker wordt om uit de vicieuze cirkel van kansarmoede te geraken. Deze jongeren moeten we, nog voor ze in het sociaal isolement terechtkomen maar ook wanneer ze er al inzitten, zinvolle vrijetijdsactiviteiten aanbieden. Door deelname aan deze activiteiten leren ze op een andere manier omgaan met alle problemen waarmee ze te maken hebben in onze maatschappij. Kansengroepen op deze manier benaderen, werpt zijn vruchten af op latere leeftijd en dit zorgt voor een betere integratie in onze samenleving. Om dit doel te bereiken werken we nauw samen met jongerenorganisaties (zoals Arktos) die hier ervaring mee hebben en die in onze gemeente op vlak van integratie van allochtone jongeren i.s.m. met het OCMW al erg actief zijn en bijzonder positieve resultaten halen.

Speciale aandacht moet gaan naar NEET-jongeren (Not in education, employment or training). Dit zijn jongeren die buiten de werkloosheidregisters vallen. Wij willen samen met VDAB bekijken hoe we deze jongeren terug integreren en leiden naar de arbeidsmarkt of een opleiding.

Om schooluitval te vermijden, kan voor oudercontacten op scholen trouwens iemand van de sociale dienst van de gemeente /  OCMW worden afgevaardigd.

 

Armoede op een inclusieve manier aanpakken.

Het armoederisico bij éénoudergezinnen steeg in heel Europa, maar liefst 1 op 5 éénoudergezinnen heeft het risico om in armoede verzeild te geraken. Maatregelen om dit te bestrijden moeten vooral op Federaal en Vlaams niveau genomen worden. Wel moeten we ook in de gemeente kijken hoe we in de verschillende beleidsdomeinen ook kunnen bijdragen om hier de armoede aan te pakken.

Aandacht voor verdoken armoede. Mensen hebben schroom om naar hulpverlening te gaan. Kind&Gezin, leerkrachten, leiders/trainers bij (jeugd)verenigingen en ook dokters zijn meestal de eerste mensen die armoede kunnen detecteren. We proberen hen te stimuleren om mensen door te verwijzen naar de sociale diensten van de gemeente.

Om mensen met weinig middelen toch te laten deelnemen aan sport en culturele activiteiten willen we de vrijetijdskaart behouden. Toch zien we dat de vrijetijdskaart nog te weinig gekend is bij de doelgroep.  Hier moeten we manieren uitwerken waardoor de participatie van mensen kan worden opgedreven. We moeten daarbij de drempel om deel te nemen zo laag houden. Digitaal inschrijven kan, maar er moeten steeds enkele plaatsen beschikbaar blijven aan de loketten.

In België leeft 1 op 5 gezinnen in energiearmoede. In een welvarend Vlaanderen is dit onaanvaardbaar! Daarom willen we inzetten op energiesnoeiers en het isoleren van woningen. Indien er toch problemen zijn met de betaling van de facturen dan dient de LAC (Lokaal Adviescommissie) alle maatregelen te nemen om te vermijden dat de elektriciteit wordt afgesloten. Wat ons naadloos brengt bij de schuldindustrie.

 

Schuldindustrie aanpakken

Wanneer mensen het moeilijk hebben, worden ze vaak nog verder in de miserie gedreven door de schuldindustrie. Ten gronde is het probleem dat zowel bij overheidsschuld als bij private organisaties de terug te betalen schuld soms met een factor 10 wordt vermenigvuldigd. Een ziekenhuisrekening van 49 euro, die uiteindelijk wordt verhoogd tot 250 euro door allerhande kosten voor de invordering, is helaas geen uitzondering.

Ook op gemeentelijk vlak moeten we in eigen boezem kijken en zijn bijsturingen nodig.

We willen daarom samen met een erkend deurwaarder een project opstarten om in alle discretie een overzicht te maken van de schulden en op basis daarvan een afbetalingsplan opstellen. Mensen die zo in schuldbeheer komen, moeten dan beschermd worden tegen allerhande verhogingen. Bovendien willen we dat één deurwaarder alles beheert zodat de kosten van de verschillende deurwaarders worden uitgeschakeld.

Met de Heistse scholen willen we een overeenkomst maken dat zij geen incassobureaus zullen inzetten, maar samen met de aangestelde deurwaarder en de diensten voor schuldbemiddeling een oplossing zoeken.

 

Sociale Economie: recht op werk voor iedereen

Sociale economie is in wezen begeleide tewerkstelling voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet of niet meer terecht kunnen omwille van allerlei oorzaken die hen sociaal niet in staat stellen te functioneren op de reguliere arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen echter nog een grote meerwaarde leveren voor en in onze gemeenschap. Denk maar aan de tewerkstelling in De Kringwinkel waar alleen sociale tewerkstelling mogelijk is.

We willen deze groep mensen een zinvolle tewerkstelling aanbieden waarbij sociale integratie belangrijk is. We doen dit door o.a. leefloners tijdelijke werkervaring aan te bieden in de reeds bestaande sociale projecten. Of door mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan tewerk te stellen in het statuut arbeidszorg.

De meerwaarde die gecreëerd wordt is zowel voor deze mensen als voor onze gemeente bijzonder groot. Denk maar aan de sociale integratie van deze mensen. Denk maar aan de mensen die vanuit OCMW worden toegeleid naar verschillende tewerkstellingsplaatsen in onze gemeenten zoals groendienst, keukendienst, onderhoud van Cambio-wagens; onderhoud verkeersborden,…

Langdurig werkzoekenden die hoe langer hoe meer uit de boot vallen en bijzonder moeilijk opnieuw aan het werk geraken, moeten meer aandacht krijgen. Ze komen vaak omwille van de langdurige afwezigheid niet aan de bak en doorgaans niet omwille van de oorzaak van hun langdurige afwezigheid. Langdurige afwezigheid  zegt veel meer over iemands gezondheid dan over engagement en/of competenties. Wanneer een gezondheidsprobleem overwonnen is, moet maximale re-integratie mogelijk gemaakt worden. 

Om deze sociale tewerkstelling te vrijwaren willen we de sociale economiebedrijven toegang geven tot de gemeentelijke lastenboeken zodat ze opdrachten kunnen uitvoeren voor onze gemeente waardoor beiden sterker kunnen worden. Sociale economie kan daardoor ook de gemeentediensten ondersteunen bij karweien op allerlei vlak. Sociale economie kan in onze gemeente een belangrijke ondersteunende rol spelen die vandaag te weinig wordt benut. Sociale economiebedrijven zijn immers specialisten in het begeleid tewerkstellen. Daarvan moeten we als gemeente dankbaar gebruik van maken.

Sociale economie is een deel van de economie en dient daarom in de toekomst nog meer behartigd te worden door de schepen van economie. Niet als aanhangsel maar als volwaardige item. De reguliere en sociale economie zijn niet elkaars concurrenten. Ze zijn partners en het is aan de gemeente om reguliere en sociale economie samen te brengen om zo een meerwaarde te creëren voor beide economische actoren, maar ook voor de gemeente en haar inwoners.