Voor ons hoort iedereen erbij. Eigenlijk willen we in de toekomst geen apart hoofdstuk “Personen met een handicap”, maar de realiteit maakt dat we nog steeds extra inspanningen moeten leveren op beleidsvlak. Deze maatregelen kunnen maar een positief resultaat hebben, indien ze ook effectief gedragen worden door mensen met een handicap. Daarom is het belangrijk dat er voldoende participatie is en samenwerking met de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een handicap (GAPH).

 

Toegankelijkheid

Voor de bouw van gemeentelijke projecten wordt er samengewerkt met het Toegankelijkheidsbureau en de GAPH. Deze adviezen moeten nauwgezet bestudeerd worden en zoveel als mogelijk uitgevoerd. Ook na de oplevering van nieuwe gebouwen moeten er blijvende investeringen gebeuren in toegankelijkheid. De gemeente moet erop toezien dat alle evenementen die op haar grondgebied georganiseerd worden faciliteiten voorzien voor mensen met een beperking.

Oudere gebouwen moeten aangepast worden om de toegankelijkheid te verbeteren.

We geven een premie aan horecazaken en handelspanden om deze zo maximaal mogelijk toegankelijk te maken.  De GAPH kan hier een adviserende rol in spelen.

 

G-sport

Een groot aantal sportverenigingen heeft een specifieke werking voor personen met een fysieke of mentale beperking. Deze verenigingen moeten structureel ondersteund worden voor hun reguliere werking en voor hun investeringskosten.

Ook willen we voldoende sportrolstoelen zodat iedereen onbelemmerd kan deelnemen aan de verschillende sportactiviteiten.

 

Doorstroming naar de arbeidsmarkt: reguliere arbeidsmarkt en sociale economie

Mensen met een handicap leven vaak in isolement. Dit kan onder andere vermeden worden door de toegang naar de arbeidsmarkt of sociale economie te verbeteren.

Samen met IMG en andere scholen moeten we kansen geven aan leerlingen om een zinvolle arbeidsactiviteit te hebben. Dit kan in beschutte werkplaatsen, in de sociale economie en in de reguliere economie. Ook als gemeente moeten we binnen onze eigen gemeentelijke werking meer inspanningen doen om mensen met een handicap aan te werven. Dit kan dan mogelijk een voorbeeld zijn voor de private sector.

 

Beter beleid voor kinderen met een handicap

Ouders met een kind met een mentale of fysieke beperking moeten adequate informatie krijgen van de wetgeving. De gemeente zal de verschillende verenigingen die hierrond werken, ondersteunen.