Mondiaal Beleid

Een Lokaal Mondiaal Beleid

Een solidaire gemeente met open blik op de wereld

Verdraagzaamheid en respect voor ieders overtuiging, levensbeschouwing en geaardheid voeren wij als PRO Heist hoog in het vaandel. Dat pluralisme moet ook in ons gemeentelijk beleid blijken. Discriminatie  aanvaarden wij niet.

We willen een samenleving waar solidariteit geen hol woord is. We willen solidariteit met mensen die in onze gemeente wonen, maar ook solidariteit met mensen die buiten onze grenzen wonen.  Als lokale overheid moeten we daarom verder investeren in projecten met andere delen van de wereld.

De klassieke ontwikkelingssamenwerking is trouwens terecht verbreed naar samenwerking met de focus op duurzaamheid.

 

SDG’s als leiddraad

Daarom dat we ons ook aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hier worden 17 concrete doelstellingen geformuleerd om tegen 2030 tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te komen. Als lokale overheid moeten we kijken welke zaken wij op ons niveau moeten implementeren om hieraan mee te werken. In de vorige legislatuur hebben wij dit trouwens formeel aangenomen en zijn de eerste concrete acties ondernomen zoals de jaarlijkse fairtrade picknick voor het gemeentepersoneel, bewust omgaan met waterverbruik, wisselbekers bij jeugddienst,... Nu willen we dit verder met de gemeentelijke adviesraad Noord-Zuid en andere partners  in onze dagelijkse werking uit te rollen.

 

Educatie en bewustwording – Middenveld betrekken

Als bestuursdomein dat het dichts bij de mensen staat, kan een gemeentelijke overheid op een laagdrempelige manier helpen aan de bewustwording van bepaalde thema’s.  Zo willen we op een zeer concrete manier verder werken om mondiale problemen onder de aandacht te brengen en acties te ondernemen .

De gemeentelijke Noord-Zuiddienst werd reeds versterkt op personeelsvlak. Daarnaast zullen de nodige middelen uitgetrokken worden om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De dienst zal bovendien voldoende tijd en energie investeren om lokale NGO-afdelingen mee te betrekken in het beleid.  Zo zijn de vrijwilligers van bijvoorbeeld  11.11.11, Oxfam – wereldwinkels, Intal – ICS, Amnesty International en de vele vierde pijlerorganisaties (lokale burgerinitiatieven van ontwikkelingssamenwerking) partners.

De 11.11.11 organisatie blijft op gemeentelijke ondersteuning kunnen rekenen.  Verder denken we dat initiatieven zoals Zuiders Getint bijdragen tot een brede sensibilisatie bij onze inwoners. Zuiders getint is een festival georganiseerd door de gemeente met wereldmuziek met infostandjes van de lokale verenigingen die bezig zijn met de Noord-Zuid problematiek.

De Noord-Zuiddienst zal zoals in het verleden actief naar scholen gaan, om kinderen hun blik op de wereld te laten verruimen. In het lager-en kleuteronderwijs lukt dit al goed. Door de Stedenband werd er de vorige jaren ook gewerkt met middelbare scholen. Dit moet verdergezet worden. Verenigingen die acties willen opzetten rond mondiaal beleid, zullen ondersteund worden.

In het kader van ons beleid inzake bewustwording blijven jongeren die een buitenlandse stage of inleefreis maken, een financiële tegemoetkoming krijgen.  Heistenaren die zich via vierde pijlerprojecten  mee inschakelen om de SDG’s te concretiseren zullen ondersteund blijven. 

 

Stedenband

De vorige legislatuur zijn we onder onze impuls gestart met een Stedenband. We hebben ons ingeschreven in projecten van de bovenlokale overheid en zijn gestart met een samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Bergrivier.

De focus moet liggen op “samenwerken”. Zo zijn er uitwisselingsprojecten geweest tussen beleidsmakers, ambtenaren en jongeren. bv. De jeugduitwisseling met Bergrivier. De turnvereniging Arduas die naar Roemenië zijn afgereisd voor expertise trainingen. We moeten nu kijken hoe we deze samenwerking verder kunnen bestendigen.

 

Lokaal migratiebeleid en inburgering

Als gemeente leven we niet op een eiland. Meer nog, op gemeentelijk vlak krijgen mondiale tendensen vaak een gezicht. Zo gaat de wereldwijde statistiek van migratie over naar concrete mensen op gemeentelijk vlak.

Daarom mogen we als gemeente onze kop niet in het zand steken. Via educatie moeten we het fenomeen van migratie mee duiden. Maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid inzake opvang.

Daarnaast is het essentieel dat we voldoende middelen investeren in integratie van deze nieuwkomers. Hiervoor is het leren van de taal essentieel.

Op gemeentelijk vlak hebben we de Babbelberg. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier onze taal leren. Samen met geëngageerde vrijwilligers maken we nieuwkomers ook wegwijs in onze gemeente. Deze inspanningen moeten we verder zetten.

Daarnaast vinden we dat men ook erkende taalcursussen moet kunnen volgen in onze gemeente. Als het de Vlaamse overheid menens is om mensen te integreren, moet men daar ook de nodige middelen voor uit trekken.

 

Fair Trade gemeente

Deze legislatuur zijn we onder onze impuls een Fair Trade gemeente geworden. Samen met een trekkersgroep zijn winkels, horeca, scholen, bedrijven en organisaties aangespoord om te werken rond duurzaamheid.

Binnen onze gemeentelijke diensten voeren we een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken dus duurzaam gewonnen hout, koffie, wijn of fruitsap uit de eerlijke handel en kledij met een sociaal label voor ons personeel. Zo werken we mee aan een waardige toekomst voor kleine boeren in het Zuiden en duurzame producenten in het Noorden.

Ook voor gemeentelijke evenementen gaan we zowel voor Fairtradeproducten als voor lokale producten.

 

Financiële middelen

Als gemeente schrijven we ons in de internationaal afgemaakte afspraken inzake ontwikkelingsdoelstellingen. Een 0,7 % van het BBP is het uitgangspunt.  Naast deze kwantitatieve doelstelling , wordt er zoals hierboven beschreven sterk ingezet op een kwalitatief beleid.