Milieu

Natuur is belangrijk voor de mens. Mensen die dicht bij de natuur wonen zijn gezonder en gelukkiger. Iedereen is hiervan overtuigd, maar menselijk gedrag heeft juist een impact op de natuur.

Als lokaal bestuur moeten we abstracte milieudoelstellingen concretiseren op het terrein. De transitie moet dan gebeuren op een zestal vlakken : ruimte, natuur en bos, energie, mobiliteit,  circulaire economie, voeding en landbouw. Het spreekt voor zich dat dit een permanente opdracht is, waarvan de resultaten op korte, middellange en lange termijn te zien zullen zijn.

Bovendien kan dit enkel lukken indien  alle inwoners en stakeholders mee inspanningen leveren.

 

Natuurgebieden

Samen met Natuurpunt zullen we de nodige subsidies ter beschikking stellen om bijkomende natuurgebieden aan te kopen en te onderhouden.  In het kader van het SIGMA plan zou er bijkomend gebied moeten verworven worden. In samenspraak met de lokale landbouwers moeten we dan kijken naar de inrichting. Zeker tijdens de zomer zouden hier toch landbouwactiviteiten moeten kunnen doorgaan.  

 

Meer natuur in openbare ruimten en tuinen

Tijdens deze legislatuur hebben we op gemeentelijke gronden ingezet om de biodiversiteit te ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld overgeschakeld op bijenvriendelijke beplanting. Ook werden in de bermen bloemen ingezaaid. Verder hebben wij bijenkasten geplaatst om de bijenpopulatie te stimuleren. Samen met Regionaal Landschap zijn er projecten opgestart om akkerranden te voorzien van houtkanten.

Met private eigenaars zijn er projecten gestart om de voortuin opnieuw te vergroenen.

Dit beleid willen we verder zetten. Zo willen we ook scholen helpen om hun speelplaats te vergroenen.

Bovendien willen we bij nieuwe bouwprojecten veel meer aandacht geven aan het minder verharden van het bouwperceel. Dit moet niet alleen zorgen voor een betere waterbuffering, maar geeft ook meer ruimte voor de mensen die er wonen.

 

Grote bouwprojecten moeten meer aandacht schenken aan openbare ruimten en groen

Bij het toekennen van vergunningen voor grote bouwprojecten zal er meer aandacht besteed worden aan de inrichting van het groendomein. Ook zal men maximaal trage wegen moeten voorzien voor fietsers en voetgangers. Grote bouwprojecten zonder zitbanken voor de bewoners en speelpleintjes voor de kinderen, kunnen niet meer.

 

Groene schoolomgevingen

Schoolspeelplaatsen zijn vaak nog verhard met betonklinkers. Samen met de scholen zal er een project gestart worden om de speelplaats te vergroenen. Bovendien zal de speelplaats ook toegankelijk moeten zijn voor de buurt, zodat deze gebruikt kan worden buiten de schooluren en in de vakanties. Het spreekt voor zich dat de eigenlijke schoolgebouwen afzonderlijk moeten afgesloten kunnen worden.

 

Zwerfvuilbeleid

De voorbije zes jaar is er een doorgedreven zwerfvuilbeleid gevoerd. In eerste instantie werden de openbare vuilbakken geïnventariseerd en gestandaardiseerd. Vervolgens werd er meer aandacht besteed aan het ledigen van de openbare vuilbakken en het net houden van de omgeving.

Er werd een project opgestart met zwerfvuilpeters en – meters. Meer dan 40 mensen helpen ondertussen om hun wijk en/of naburige straten proper te houden.

Ook binnen de Technische Diensten zijn er medewerkers permanent bezig met het proper en mooi houden van de straten.

Tal van organisaties en scholen helpen ook met het opruimen van hun omgeving. Binnen de lesuren wordt er aandacht besteed aan zwerfvuil en afvalbeleid.

Samen met andere partners zijn er tal van projecten gestart om van Heist-op-den-Berg een mooie gemeente te maken en ze mooi te houden.

Ook zijn er camera’s aangekocht om sluikstorters te betrappen en te beboeten.

 

Diftar en containerparken

In Heist-op-den-Berg wordt het afvalbeleid gevoerd in samenspraak met IOK afvalbeheer. Zo hanteren we de logica dat de vervuiler betaalt, maar dat er ook een vorm van solidariteit is, door de vaste kosten te spreiden over alle ophaalpunten.

De tarieven zijn in samenspraak met de afvalintercommunale bepaald. Dit geldt ook voor de tarieven in het containerpark. We willen dat alle gemeenten binnen het werkingsgebied een zelfde tarief hanteren. Dit vermindert het afvalshoppen.

De kostendekkingsgraad voor Diftar bedraagt in onze gemeente 91 % en hiermee zijn we bij de beste leerlingen. Daarom willen we dit beleid voortzetten, zodat het geld dat in het verleden vanuit de algemene middelen aan afval werd besteed, kan ingezet worden voor anderen noden en behoeften.

Voor de twee containerparken willen we dat ook kleinere fracties kunnen worden afgegeven. Nu verplicht men eigenlijk om een kapotte tas in de grijze bak te doen. Het zou duurzamer zijn om dit ook te kunnen afgeven in het containerpark. Wat de kostprijs van het containerpark betreft, moet er ook een goed evenwicht zijn tussen wat de persoonlijke bijdrage is voor de goederen die aangeleverd worden, en wat uit de algemene middelen wordt betaald.

We rekenen erop dat een volgende Vlaamse Regering zal beslissen om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen. De kostprijs voor het opruimen van deze drankverpakkingen ligt immers nu vooral bij de gemeente.

 

Klimaatbeleid

Onze gemeente heeft met tal van andere Kempense gemeenten ingetekend op de Burgemeestersconvenant. Samen met IOK hebben we een stappenplan om de uitstoot van gemeentelijke gebouwen te verminderen. Ook tal van andere acties zijn opgestart, zoals het delen van mobiliteit (deelfietsen, deelwagens).

De volgende legislatuur zullen we inzetten op zonnepanelen, het vergroenen van openbare ruimten, waterbuffering van gemeentelijke projecten, etc.

Op vlak van mobiliteit zijn er initiatieven om Trage Wegen terug in ere te herstellen en ervoor te zorgen dat fietsers op een veilige manier via landelijke wegen kunnen rijden.

 

Open Ruimte beleid en vergroenen van verharde oppervlakte

De voorbije bestuursperiode werd de beslissing genomen om het Kasteel Ter Laken in Booischot aan te kopen. Dit domein moet toegankelijk gemaakt worden. Wel moeten we erover waken dat er geen andere groene ruimte wordt verkocht om dit te financieren.

Ook willen we een aantal parkings vergroenen. Dit zal niet leiden tot minder parkeergelegenheden, maar we moeten nadenken over ondergronds parkeren of gegroepeerd parkeren.

In de volgende legislatuur willen we een proefproject starten om voorgevels te vergroenen met bloemen of struiken en willen we groendaken promoten.

In woonwijken zullen we starten met bakken waar buurtbewoners kruiden in kunnen planten.

We zullen investeren in open ruimte en levenskwaliteit als een apart investeringsproject zetten in de begroting. Want net zoals een gemeente moet investeren in een cultuurcentrum, een sportzaal of een zwembad, moet ze ook investeren in levenskwaliteit.

Binnen het beleidsdomein ruimtelijke ordening moeten we onderzoeken welke woningen in het centrum opgesplitst kunnen worden. Zo verminderen we de druk op de woningmarkt en stimuleren we het compacter wonen.

Ook projecten zoals cohousing moeten mogelijk gemaakt worden.

 

Natuur en erfgoed

Natuurelementen zoals bijvoorbeeld bomen vertellen vaak een geschiedenis. Zo vertelt de eeuwenoude lindenboom in Itegem  een verhaal van de Franse revolutie. Bij de heraanleg van het dorpscentrum werd er dan ook zeer veel aandacht aan besteed.

Daarom zullen we zorgzaam blijven omgaan met deze natuurelementen.

Ook in de gemeentelijke boomgaard werden oude perensoorten opnieuw geplant. Deze kleinschalige initiatieven maken dat natuurbeleid ook erfgoedbeleid wordt.

 

Een uitgekiend Bosbeleid

Tijdens deze legislatuur zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Bosgroep Zuiderkempen. Deze vereniging ondersteunt en helpt openbare besturen en private boseigenaars om hun bossen goed te beheren.

De bosindex in onze gemeente is met 6 % eigenlijk te laag. Daarom werden er al kleinschalige projecten gestart om bijkomend te bebossen. Deze initiatieven moeten verdergezet worden.

Verder moeten we ervoor zorgen dat er meer speelbossen komen die verspreid zijn over de ganse gemeente.

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn we het trouwens verplicht aan de volgende generatie om meer bossen aan te planten. Bossen zorgen er immers voor dat de lucht gezuiverd worden, maar bieden ook verkoeling bij hittegolven.

 

Circulaire economie 

Als we een gemeente van de toekomst willen zijn, zullen we moeten inzetten op een hergebruik-, herstel- en deeleconomie. Met de Kringloopwinkel hebben we hier de partner bij uitstek. Bovendien gaan circulaire economie en sociale economie hand in hand. Initiatieven zoals Repaircafees en deelinitiatieven hebben zeker hun plaats in onze gemeente.

 

Voeding en landbouw

Moderne landbouwers zijn reeds bondgenoten in een goed natuurbeleid. Daarnaast spelen lokale landbouwers een cruciale rol in een korte voedingsketen.

Binnen het kader van bijvoorbeeld “Proef Heist” wordt er reeds gewerkt rond streekproducten. Deze zijn niet alleen lekker en vers, maar hebben het voordeel dat ook de transportuitstoot minimaal is.

Binnen onze markten zouden we ook plaatselijke boerenmarkten moeten stimuleren. Het rechtstreeks kopen van de boeren leidt trouwens ook tot een vermindering van de verpakkingsafval.