Energie

Hernieuwbare energie

Het invoeren van energie als systeem is achterhaald. Vroeger importeerde men massaal fossiele brandstoffen uit het Midden-Oosten. Nu is men nog grotendeels afhankelijk van kernenergie die ofwel uit het buitenland komt, ofwel in België geproduceerd wordt, maar in handen is van buitenlandse ondernemingen. Dit is geen duurzaam model.

Daarom moeten we als gemeente faciliteren dat er lokale energie kan opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Studies wijzen trouwens uit dat een transitie naar hernieuwbare energie ook goed zou zijn voor de lokale tewerkstelling.

Ook voor ons gemeentelijk patrimonium moeten we de nodige investeringen doen zodat ook wij ook daar met hernieuwbare energiebronnen kunnen verwarmen.

We willen daarom aan het begin van deze legislatuur opnieuw een nulmeting van onze energie-uitgaven en een plan om energie te besparen. De middelen die vrij komen, investeren we opnieuw in energiebesparende maatregelen.

Zo zullen we verder investeren in zonnepanelen. Ook windmolens mogen geen taboe zijn. Wel willen we dat ze in samenspraak met de buurt worden opgericht en dat de buurtbewoners er ook mee in kunnen investeren. Dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

 

Samenaankopen voor energie en energiebesparende maatregelen

Door samenaankopen van bijvoorbeeld het provinciebestuur is de energiemarkt in beweging gekomen. Gezinnen kunnen naar de voor hen voordeligste leverancier gaan. Het gedeelte energie bedraagt echter minder dan de helft van de prijs die gezinnen moeten betalen. Maar de taksen en heffingen zijn bovenlokale beslissingen.

Als gemeente blijven we echter samenaankopen ondersteunen.

Daarnaast zullen we ons steeds inschrijven in bijvoorbeeld samenaankopen van zonnepannelen en energiebesparende maatregelen.

Voor de laagste inkomens willen we een systeem uitwerken dat de rentelast voor leningen beperkt  of zelfs herleidt tot nul.

Dan kunnen ook mensen met een beperkt inkomen bijvoorbeeld zuinigere verwarmingsketels installeren zodat hun energierekening onder controle kan blijven.

Het beleid betreffende energiescans en energiesnoeiers zetten we onverkort verder. Ook zullen we met de sociale diensten een actief beleid voeren zodat mensen niet meer zonder energie worden gezet.

 

Vergroenen van gemeentelijk wagenpark

Het gemeentelijk wagenpark wordt verder vergroend. Ook het personeel stimuleren we om met de fiets te komen werken. Een samenaankoop van elektrische fietsen, kan hierbij helpen.

Ook blijven we inzetten op deelmobiliteit zoals CAMBIO en Blue Bike.