Cultuur en onderwijs

Cultuur

Hoewel de Vlaamse overheid fors heeft geschrapt in de ondersteuning van het cultuurbeleid, blijft cultuur in de volgende legislatuur belangrijk.nHet cultuurcentrum, de bibliotheek, erfgoed, ondersteuning aan socio-culturele verenigingen, …. zorgen er voor dat onze gemeente ook buiten de nabije omgeving gekend is. Cultuur geeft identiteit aan onze gemeente.

Als progressieve beweging willen we blijven investeren in cultuur. Want cultuur draagt bij aan welzijn, voedt de maatschappelijke discussie, doet dromen en versterkt de solidariteit. Daarom is het voor ons essentieel dat iedereen die dit wil toegang heeft tot het volledige cultuuraanbod. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels.

In een stimulerende omgeving kan iedereen van een waaier aan cultuur genieten en bieden we iedereen die dat wil een podium of uitlaatklep.

 

Cultuurcentrum

Cultuurcentrum Zwaneberg behoort tot de top van de cultuurcentra in Vlaanderen. Dit is zondermeer de verdienste van een enthousiast team dat er in slaagt om een evenwichtig aanbod te programmeren. Dit willen we verder ondersteunen. Maar we zullen steeds ook het budgettaire plaatje goed in het oog houden.

Naast de cultuurbeleving die vooral in het cultuurcentrum georganiseerd wordt moet er ook aandacht zijn voor laagdrempelige cultuurbeleving. In het verleden werden hier reeds projecten rond gestart. Zo denken we aan Straattheaters en een gans programma rond circus en circusbeleving.

We vinden trouwens ook dat cultuur letterlijk buiten de muren van een cultuurcentrum moet treden en moet inzetten op verschillende vormen van  co-creatie. Waarom geen cultuurevent organiseren in een woonzorgcentrum of een jeugdlokaal?

Verder moet ook de link met toerisme versterkt worden. Cultuur is immers een attractiepool om bezoekers naar een gemeente te trekken.

 

Ook andere locaties gebruiken voor cultuur

Cultuurcentra moeten streven naar samenwerking, verbreding en verdieping. Enerzijds moet de wereld binnengetrokken worden naar de podia en de zalen, anderzijds moet cultuur ook elders georganiseerd kunnen worden.

Zo denken we dat nog meer culturele activiteiten georganiseerd moeten worden in onze kerken. Heist-op-den-Berg heeft tal van prachtige kerken. Deze kunnen, met respect, ingezet worden voor culturele activiteiten.

Ook leegstaande bedrijfsgebouwen kunnen dienst doen als tijdelijke ateliers of repetitieruimten voor muziekgroepen.

 

Amateurtheater

We willen ook het amateurtheater een extra ondersteuning geven. Amateurtheater creëert een eigen dynamiek, het is vaak plezant, maar het is vooral gemeenschapsvormend. Net zoals sport brengt het mensen samen, vandaar dat we  willen helpen waar mogelijk.

 

Fanfares en Harmonies

Heist-op-den-Berg was en is een fanfaregemeente. In tal van onze dorpen waren er meerdere fanfares. Helaas zijn er ook enkele verdwenen. Daarom moeten we samen met de Academie kijken hoe we voor instroom van nieuwe muzikanten kunnen zorgen.

Ook moeten we kijken op welke manier we de verschillende fanfares kunnen ondersteunen. Vaak is er een gebrek aan locaties. Daarom moeten we kijken welke zalen er in de gemeente beschikbaar zijn en gaan voor een maximale samenwerking.

 

Bibliotheek voor de toekomst

De reorganisatie van de uitleenposten en de introductie van de BIBBUS hebben voor redelijk wat commotie gezorgd.

In de toekomst zal de rol van de BIB waarschijnlijk nog verder veranderen. Ook dit zal voor tal van tegengestelde meningen zorgen.

Wij gaan ervan uit dat een bibliotheek in de toekomst een ontmoetingscentrum moet zijn voor mensen die willen lezen, informatie opzoeken en hun kennis willen verdiepen. Het aspect kennis moet dan ruim geïnterpreteerd worden. Het kan gaan van klassieke kennis tot het versterken van vaardigheden.

De bibliotheek moet hiervoor samenwerken met andere diensten (cultuur, onderwijs, welzijn). Door de laagdrempeligheid van de BIB kan zij een rol spelen buiten haar klassieke opdracht. Zeker voor het onthaal van nieuwkomers heeft de BIB een opdracht te vervullen.

Ook in het kader nieuwe IT-toepassingen en de digitale agenda moeten we ervoor zorgen dat de BIB gemoderniseerd wordt en toegang geeft tot de digitale maatschappij.

We zien immers dat een belangrijk deel van de bevolking de digitale kloof moeilijk kan overbruggen. 

Naast de toekomst moet er ook aandacht zijn voor het verleden. Het archief en klassieke opzoekingswerken moeten vlot consulteerbaar zijn.

 

Erfgoed en Stoet

2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. In het verleden was Erfgoed vaak ingedommeld. Ook in onze gemeenten hebben we enkele erfgoedsites en musea (Kaastrooimolen, Heemmuseum, Watertoren, Treinmuseum, …). Helaas stellen we vast dat de publieke belangstelling vaak meer zou mogen zijn. Daarom moeten we kijken hoe we Erfgoed meer en beter kunnen laten beleven.

We hebben reeds Erfgoedwandelingen, maar we moeten bijkomende initiatieven nemen.

Samen met geïnteresseerde burgers moeten we kijken hoe we oude foto’s van onze gemeente een structureel nieuw leven geven.

Heist-op-den-Berg heeft trouwens een verzorgd en uitgebreid archief, maar er wordt te weinig mee gedaan. We willen kijken hoe we het archief toegankelijker kunnen maken voor scholen zodat men in geschiedenislessen gebruik kan maken van authentieke bronnen. We willen kijken of we samen met universiteiten en hogescholen het archief verder kunnen digitaliseren.

Ook willen we de vroegere Heistse Stoet opnieuw organiseren. Een stoet hoeft absoluut niet oubollig te zijn. Het geeft ruimte aan creativiteit en brengt trouwens mensen samen.  

 

Monumentenzorg

In onze gemeente hebben we enkele monumenten. Bijvoorbeeld de monumenten die opgericht zijn ter ere van de gesneuvelden in de Wereldoorlogen. We denken dat we deze monumenten opnieuw moeten opwaarderen. Dit kan door een aanpassing te doen van de omgeving. Zo kan de belevingswaarde van de verschillende sites sterkt verbeterd worden.

 

Academie voor Muziek – Woord – Dans en Tekenacademie

Einde 2018 zullen de werken voor een nieuwe Academie beginnen. Daarna moet ook het oude gebouw gerenoveerd worden. Zo moet de nieuwe academie meer comfort geven aan de 2000 leerlingen.

Met de hervorming van kunstenonderwijs zullen we ook moeten kijken welke opleidingen er gegeven kunnen worden en op welke manier we als gemeente een administratieve ondersteuning kunnen bieden.

 

Muziek

Onze gemeente is een muzikale gemeente. Naast de fanfares en zangkoren, zijn er tal van groepen die zeer uiteenlopende muziek brengen. Opnieuw hebben sommige te kampen met een gebrek aan ruimten om te oefenen. Daarom moeten we ook kijken naar oplossingen.

Samen met het cultuurcentrum moet er ook gekeken worden met de cafés en zalen hoe we ons muziektalent een forum kunnen geven.

Deze legislatuur zijn er ook initiatieven genomen om de rijke Jazzverzameling van Juul Anthonissen in kaart te brengen. Daarom moet nu gekeken worden hoe we met de verschillende partners  Heist-op-den-Berg terug als Jazzgemeente op de kaart kunnen zetten.

 

Onderwijs

Naast de gemeentelijke Academie hebben we nog steeds een gemeentelijk lager onderwijs. Door de bevolkingsgroei in onze gemeente, zal er een uitbreiding van de capaciteit moeten komen. Net zoals voor alle andere scholen trouwens.

Daarom willen we binnen het globaal overleg van de scholen kijken in welke mate we als gemeente faciliterend kunnen werken om de verschillende scholen goed te laten werken.

Wel willen we dat de scholen na de schooluren hun infrastructuur openstellen voor de gemeenschap. Een oplossing voor het sluiten van sportzalen of andere lokalen moet kunnen gevonden worden.

Zeker het gebruik van de sportinfrastructuur in de scholen moet opengesteld worden.

Ook willen we dat de speelplaatsen vergroend worden en dat ze kunnen gebruikt worden door de omgeving. Misschien dat een speelplaats een ontmoetingsplaats kan worden voor jong en oud. Waarom geen petanquebaan naast de zandbak?